Algemene terugblik

Het afgelopen jaar heeft Mijn Buurt Assen een aantal positieve, duurzame resultaten bereikt om de leefbaarheid in de buurten te vergroten. Welke leest u op deze pagina. Daarnaast gaf de verlenging van de samenwerking door de drie partijen vlak voor de zomer, een extra boost om onze unieke, gebiedsgerichte aanpak de komende vier jaren te kunnen voortzetten. De werkzaamheden rondom de wijkvernieuwing in delen van De Lariks en de Oude Molenbuurt zijn in volle gang. Zowel bij sloop & nieuwbouw als bij groot onderhoud aan woningen, betrekken we vanuit Mijn Buurt Assen de inwoners.

Op de foto van links naar rechts: Elles Dost, Janna Booij, Johan Brongers en trouwambtenaar Sjoege Wiersma.


Verlenging contract met Vaart Welzijn

Begin 2020 is gebleken dat Vaart Welzijn de welzijnspartner van de gemeente Assen blijft voor de komende jaren. De samenwerkingsovereenkomst van Mijn Buurt Assen is meegenomen in de aanbesteding. Dit betekent dat we de intensieve samenwerking continueren. Dit stelt ons in staat om de fysieke werkzaamheden in een buurt te blijven koppelen aan sociale problemen en kansen. Zo zijn de buurtwerkplannen voor 2020 afgestemd op de wijkvisies van Mijn Buurt Assen. Een ander voordeel van de continuering is dat er voor inwoners bekende en vertrouwde gezichten blijven bestaan, wat zorgt voor meer verbinding en daardoor initiatief.

Samenwerking Hanzehogeschool Groningen & Kenniscentrum NoorderRuimte

Elk half jaar biedt Mijn Buurt Assen stageplekken voor afstudeerders en een groepje Vastgoedlab-studenten (derdejaarsstudenten van de opleiding Vastgoed & Makelaardij) van de Hanzehogeschool Groningen. Zij doen in de wijken onderzoek naar specifieke vragen over leefbaarheid. Doordat zij direct in contact staan met inwoners leveren zij een belangrijke bijdrage aan het kenbaar maken van de stem en ervaring van inwoners. De medewerkers van Mijn Buurt Assen gaan met de resultaten verder aan de slag. In 2019 is in Salland, Kloosterveste en Centrum onderzoek gedaan. 

Meer zichtbaar in (alle) wijken

Mijn Buurt Assen is steeds meer zichtbaar geworden in de wijken. Vanuit de ambitie om beter bereikbaar te zijn voor inwoners, zijn er twee nieuwe Buurt Informatie Centra bijgekomen: in Pittelo en in Marsdijk. De buurtschuur in Assen-Oost is in ontwikkeling, in samenwerking met inwoners. Ook zijn er vier nieuwe MBA-wijkteams ontstaan. Hiermee is er vanuit Mijn Buurt Assen nu voor alle wijken een team met professionals vanuit Mijn Buurt Assen inzetbaar. Bekijk hier het organogram dat we dit jaar maakten van Mijn Buurt Assen


Initiatiefkracht 

Sinds de oprichting van Mijn Buurt Assen in 2012, zijn ruim 400 initiatieven door bewoners bij ons ingediend. Dit jaar zagen we een lichte stijging van het aantal aanvragen (bijna 100). Ook STILA ontving ​extra aanvragen voor verbeteringen in de buurt (40). Dit is een positief resultaat van de intensivering van de samenwerking met STILA.


Speerpunten in 2019


Verhogen participatiegraad

We hebben onderzocht welke communicatiemiddelen er zijn om meer en beter in contact te komen met inwoners. Rondom online communicatie hebben we een aantal stappen gezet. Persoonlijk contact blijft echter het belangrijkste uitgangspunt.


Ontmoeting 

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst voor alle medewerkers van Mijn Buurt Assen stond het thema ontmoeting centraal. Vanuit een eerdere bijeenkomst over participatie reflecteerden we op onszelf. Daar is de spreuk ‘Op muurtjes zitten’ ontstaan, dit jaar ook vaak genoemd door het college van de gemeente Assen. Door onaangekondigd de wijk in te gaan en zonder agenda in gesprek te gaan met inwoners, ontstaan gesprekken die leiden tot voor inwoners belangrijke zaken waar Mijn Buurt Assen op kan inspelen. Zo houden de buurtteams van Vaart Welzijn, wijkcoordinatoren en wijkcontactpersonen van de gemeente en wijkconsulenten van Actium inmiddels wijkrondes in een aantal wijken. Mijn Buurt Assen organiseerde daarnaast bijeenkomsten 'FF buurten '.


Vernieuwing website

De website wordt vernieuwd en specifiek gericht op de mogelijkheid tot het indienen van een initiatief voor de buurt. Begin 2020 wordt de website uitgebreid getest met inwoners voordat deze live gaat.


Buurtplatform 

Er zijn gesprekken gevoerd met externe partijen rondom een online communicatieplatform voor buurten. Met mijnbuurtje.nl wordt een pilot voorbereid om samen met de inwoners van de wijk Lariks te kijken wat de mogelijkheden zijn van een dergelijk platform met als doel om dagelijks, onderling (offline) contact te stimuleren. Via een team van buurtverbinders; 6-8 inwoners aangevuld met 2 of 3 profesionals van Mijn Buurt Assen.


Positieve gezondheid

Er is afgelopen jaar extra aandacht geweest voor belangrijke maatschappelijke thema’s zoals gezondheid. In alle jaarplannen is dit opgenomen en zijn activiteiten voor inwoners ontwikkeld. Ook is Mijn Buurt Assen opgenomen in het 'Maatjesboek'.


Platform wonen, welzijn en zorg

Vanuit Mijn Buurt Assen is deelgenomen aan het platform Wonen, welzijn en zorg. Op deze manier kunnen (groepen) inwoners specifieker ondersteund worden door professionals bij het huisvesten van bijzondere doelgroepen in een buurt of wijk. De werkgroep, die bestaat uit professionals van Mijn Buurt Assen én van zorginstellingen, ontwikkelt activiteiten zodat cliënten zich welkom voelen in hun nieuwe woonomgeving en buurtbewoners daar goed mee om kunnen gaan.


Beleefhuis

Eind dit jaar opende Actium het Beleefhuis in Assen, waarin aanpassingen te zien zijn om een woning toekomstbestendig te maken. De medewerkers van Mijn Buurt Assen kunnen met deze kennis nog beter in gesprek gaan met ouderen die langer zelfstandig thuis willen wonen.


Energietransitie als motor van wijkvernieuwing

In de Lariks is Mijn Buurt Assen betrokken geweest bij de voorbereiding van de eerste gesprekken met inwoners rondom het project Energietransitie. Deze samenwerking is verstevigd en zal ook de komende jaren verder worden uitgebreid.


Experimenteren met flexibele schil

Steeds vaker betrekken we externe partijen bij Mijn Buurt Assen. Door vaker samen te werken kunnen we ons nog beter richten op het versterken van de leefbaarheid in Assen.


Voorzieningenwijzer

Medewerkers van Werkplein Drentsche Aa en de GKB zijn via Mijn Buurt Assen en Zorgweb opgeleid tot bespaarexpert. In reguliere contacten met inwoners kunnen zij de Voorzieningenwijzer inzetten. Ook dit jaar hebben tientallen contacten geresulteerd in bewustere keuzes rondom uitgaven met als doel het voorkomen van schulden en achterstanden. 


Deelname aan het Platform wonen, welzijn en zorg is een ander goed voorbeeld van experimenteren met een flexibele schil. 


Aandacht voor laaggeletterdheid

Mijn Buurt Assen biedt cursussen aan rondom laaggeletterdheid. Diverse medewerkers hebben een cursus gevolgd rondom het oppikken van signalen . Een onderzoek uitgevoerd door CMO STAMM gaf indicaties voor risicofactoren in een aantal wijken in Assen. In de activiteiten van Mijn Buurt Assen wordt de aandacht voor laaggeletterdheid (al dan niet zichtbaar) versleuteld.


Wijkenquete

De gemeente Assen heeft de tweejaarlijkse enquete gehouden onder inwoners rondom leefbaarheid. Dit jaar werd de enquete voor het eerst gestuurd naar alle Assenaren. De enquete was digitaal maar met hulp van medewerkers van Mijn Buurt Assen ook op papier in te vullen.


Nieuwe vragenlijst

Mijn Buurt Assen heeft uitvoerig meegedacht in het soort vragen en de formulering. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe vragenlijst, waarmee specifiekere resultaten konden worden gemeten. Dankzij de inzet van Mijn Buurt Assen zijn de cijfers anders gepresenteerd; we vergelijken de onderdelen niet meer met het landelijk gemiddelde, maar met de wijken onderling. Zo krijgen we een beter beeld van waar de accenten liggen per wijk. 


Jaarplannen 2020

De resultaten uit de enquête zijn samengevoegd met de registratiecijfers uit de Meldingen Openbare Ruimte van de gemeente Assen, de meldingen bij de politie in Assen en het CBS. De resultaten zijn via infographics verspreid over alle MBA wijkteams en uitvoerig. De conclusies zijn meegenomen in de jaarplannen voor 2020.